Nejbližší výstava – říjen 2022 – Cafe Charme Praha Kunratice – více informací zde!

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej obrazů (dále jen produktu)

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup produktu  přes webové rozhraní alenamatenova.cz

2.Nákup produktu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktu nebo s užíváním internetových stránek alenamatenova.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. 

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  2. Důležité pojmy (definice)
  3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  4. Cena produktu a platba
  5. Dodací podmínky
  6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
  7. Odstoupení od Kupní smlouvy
  8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  10. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Alena Matěnová

S místem podnikání: Pod Belvederem 614/3, 148 00 Praha 4. 

Kontaktní telefon: +420 775 740 121

Adresa pro doručování elektronické pošty: matenova@3lsa.cz

2. PRODUKT. Produkt je namalovaný obrátek technikou akryl, olej, akvarel, suchý pastel, plátno na rámu, popř. v rámu. Tematicky je použití i archiv Pinterest.

3. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní alenamatenova.cz se mnou jako Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu, a tím koupí produkt. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba, právnická osoba) a nebo spotřebitel.

2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

5. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

6. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

7. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. přes automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. Na webovém rozhraní je uveden popis nabízeného produktu. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Pro objednání produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte Vaše jméno a email, u podnikatelů fakturační údaje a IČO.

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem objednávku zrušit. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením objednávky produktu. 

V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktu a platba

1. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  V ceně jsou zahrnuty dopravní náklady po území České republiky. Dopravní náklady mimo území České republiky je nutné sjednat individuálně. 

2. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

3. Kupní cenu je možné uhradit bankovním převodem na účet 1529384010/3030, Air Bank. 

Pokyny k platbě, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. 

Kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky a hradí se v korunách českých. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

1. Produkt bude zaslán po uhrazení kupní ceny na Vámi sdělenou adresu.

2. Délka odeslání bude nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.  Osobní předání produktu je individuální dle dohody.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu matenova@3LSA.cz

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese matenova@3LSA.cz

X. Závěrečná ustanovení

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.